องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 27 ม.ค. 2563 ]61
62 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]4
63 ประกาศมาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]8
64 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]8
65 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]8
66 แจ้งแนวทางปฏิบัติถึงการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอยได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]27
67 แจ้งแนวทางปฏิบัติข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]8
68 แจ้งแนวทางปฏิบัติถึงการแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]6
69 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง อบต.หนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]9
70 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 20 ม.ค. 2563 ]12
71 ประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 20 ม.ค. 2563 ]14
72 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]8
73 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]12
74 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]4
75 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]2
76 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]9
77 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]7
78 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]8
79 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]7
80 ประกาศค่านิยมหลักและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]8
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9