องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]8
22 ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 22 ม.ค. 2564 ]12
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2564 ]11
24 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]8
25 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]8
26 ประชาสัมพันธ์ประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]7
27 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]9
28 ประชาสัมพันธ์ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]9
29 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]7
30 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]19
31 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]7
32 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]7
33 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]8
34 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]7
35 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]8
36 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]9
37 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
38 รายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
39 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]8
40 รายงานฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ของ อบต.หนองหาน [ 28 ก.ย. 2563 ]9
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9