องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]99
22 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 10 ม.ค. 2565 ]86
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]116
24 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]95
25 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]108
26 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]70
27 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]88
28 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]67
29 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]74
30 ประชาสัมพันธ์ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]81
31 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]73
32 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2564 ]66
33 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]66
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองหาน ออกไปใช้สิทธิ [ 1 พ.ย. 2564 ]174
35 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทสมัครับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และผู้สมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ที่ใด้สมัครับเลือกตั้งและไม่ใด้สมัครับเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]192
36 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองหานไปเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]135
37 ชื่อผู้มีสิทธสมัคเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และผู้สมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 1 พ.ย. 2564 ]147
38 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]65
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]65
40 ประชาสัมพันร์เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิคเคชั้น Smart Vote [ 8 ต.ค. 2564 ]178
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11