องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งแนวทางปฏิบัติถึงการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอยได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]13
2 แจ้งแนวทางปฏิบัติถึงการแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]6
3 แจ้งแนวทางปฏิบัติข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 20 ม.ค. 2563 ]9
4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]4
5 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]4
6 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]8
7 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]2
8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง อบต.หนองหาน ปี 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]1
9 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 23 ม.ค. 2562 ]2
10 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 ม.ค. 2562 ]3
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7