องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]29
122 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 25 ก.พ. 2565 ]140
123 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]139
124 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]130
125 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2565 ]131
126 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือนกุมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]128
127 ขอความอนุเคราะห์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรณ์(ASF) [ 31 ม.ค. 2565 ]134
128 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]29
129 ประชาสัมพันธ์ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 26 ม.ค. 2565 ]23
130 เอกสารประชาสัมพันธ์ 10 วิธี เลิกบุหรี่ (ด้วยตัวเอง) [ 15 ม.ค. 2565 ]125
131 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบ CPIS [ 10 ม.ค. 2565 ]131
132 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]134
133 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน [ 10 ม.ค. 2565 ]125
134 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]155
135 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]133
136 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]146
137 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]104
138 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]126
139 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]107
140 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]109
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17