องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นางบัวเงิน  รอดขันเมือง
  ตำแหน่ง + นายกอบต.
  โทรศัพท์ + 089-8618434/042-219449
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
  โทรศัพท์ + 042-219449 , 064-1790888
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ + นางมัญชรีญา  ทองธิราช
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
  โทรศัพท์ + 042-219449
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ + นายราเชนทร์  สุขสบาย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-219449
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 


  ชื่อ +

นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-219449 , 098-8142868
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 
 

  ชื่อ +

นายกุลชาติ คามวรรณ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-219449 , 093-3262687
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 

  ชื่อ +

นางพิศมัย  ประพันธ์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 042-219449 , 088-5135577
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 

  ชื่อ +

 นางสาวณัฐชพร  พุทธภา

  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 042-219449 , 089-8424955
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 

  ชื่อ +

 นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 042-219449 , 091-7945968
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 

  ชื่อ +

นางมัญชรีญา  ทองธิราช

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริการเกษตร
  โทรศัพท์ + 042-219449
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th