องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 มิ.ย. 2560 ]224
2 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 มิ.ย. 2560 ]235
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2560 ]211
4 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฎิกูล [ 1 มิ.ย. 2560 ]222
5 การขออนุญาตสถานที่จำหน่าย และสถานที่สะสมอาหาร [ 10 เม.ย. 2560 ]203
6 การขออนุญาต ก่่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร [ 4 เม.ย. 2560 ]219
7 การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 5 ม.ค. 2560 ]198
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2559 ]211
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2559 ]215
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.ย. 2559 ]226
11 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 พ.ค. 2559 ]209
12 การแจ้ง/ออกใบรับแจ้ง การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (น้ำมันเชื้อเพลิง) [ 11 ม.ค. 2559 ]217
13 การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง) [ 11 ม.ค. 2559 ]194
14 การขอต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง) [ 11 ม.ค. 2559 ]210
15 การขอรับสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์ [ 30 พ.ย. 542 ]217