องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 มิ.ย. 2560 ]34
2 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 มิ.ย. 2560 ]35
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2560 ]58
4 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฎิกูล [ 1 มิ.ย. 2560 ]41
5 การขออนุญาตสถานที่จำหน่าย และสถานที่สะสมอาหาร [ 10 เม.ย. 2560 ]45
6 การขออนุญาต ก่่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร [ 4 เม.ย. 2560 ]53
7 การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 5 ม.ค. 2560 ]49
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2559 ]38
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2559 ]79
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.ย. 2559 ]60
11 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 พ.ค. 2559 ]32
12 การแจ้ง/ออกใบรับแจ้ง การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (น้ำมันเชื้อเพลิง) [ 11 ม.ค. 2559 ]27
13 การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง) [ 11 ม.ค. 2559 ]32
14 การขอต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง) [ 11 ม.ค. 2559 ]59
15 การขอรับสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์ [ 30 พ.ย. 542 ]33