องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม  ตำบลหนองหานมีการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน,ตำบล,อำเภอและจังหวัดมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ได้แก่

            1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 ถนนลาดยางระหว่างจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนคร

            2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2312 ถนนลาดยางระหว่างอำเภอหนองหาน-อำเภอเพ็ญ

            3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2023 ถนนลาดยางระหว่างอำเภอหนองหาน-อำเภอกุมภวาปี