องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


นางบัวเงิน รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการและพนักงาน ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง และเพิ่มปริมาณสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศในหนองบ่อสาธารณประโยชน์

2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-14
2024-06-07
2024-06-06