องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ อย่างถูกวิธี สร้างการมีวินัย จิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตอบสนองนโยบายในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-04
2023-12-04
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-06
2023-11-06
2023-10-25