องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เรื่อง รณรงค์สร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเข้าสู่วัยสูงอายุ


ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับการเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ จึงได้จัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเข้าสู่วัยสูงอายุให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ

2024-04-13
2024-04-12
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-25
2024-03-22