องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของ อปท.


  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางบัวเงิน  รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ซึ่งเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน พร้อมทั้งแจ้งประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)  โดยเน้นย้ำในการสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต เกิดความโปร่งใส โดยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลทุกคนจะต้องไม่รับขอขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

2024-04-13
2024-04-12
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-25
2024-03-22