องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายก อบต.หนองหาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหาน ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ 

2024-02-22
2024-02-14
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18