องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมไฟฟ้า [ 13 เม.ย. 2563 ]129
2 แบบฟอร์มคำขอข้อมลูข่าวสาร [ 13 เม.ย. 2563 ]120
3 แบบฟอร์มคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี [ 13 เม.ย. 2563 ]130
4 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ [ 13 เม.ย. 2563 ]136
5 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด [ 13 เม.ย. 2563 ]133
6 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2563 ]122
7 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 13 เม.ย. 2563 ]129
8 แบบฟอร์มคำขอรับ หนังสือรับรองการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 เม.ย. 2563 ]129
9 แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ [ 13 เม.ย. 2563 ]127
10 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2563 ]121
11 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]130
12 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 เม.ย. 2563 ]115
13 แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 13 เม.ย. 2563 ]117
14 แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาติทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 13 เม.ย. 2563 ]115
15 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 13 เม.ย. 2563 ]125
16 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ [ 13 เม.ย. 2563 ]116