องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมไฟฟ้า [ 13 เม.ย. 2563 ]188
2 แบบฟอร์มคำขอข้อมลูข่าวสาร [ 13 เม.ย. 2563 ]174
3 แบบฟอร์มคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี [ 13 เม.ย. 2563 ]186
4 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ [ 13 เม.ย. 2563 ]230
5 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด [ 13 เม.ย. 2563 ]231
6 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2563 ]176
7 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 13 เม.ย. 2563 ]185
8 แบบฟอร์มคำขอรับ หนังสือรับรองการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 เม.ย. 2563 ]226
9 แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ [ 13 เม.ย. 2563 ]192
10 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2563 ]176
11 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]233
12 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 เม.ย. 2563 ]172
13 แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 13 เม.ย. 2563 ]207
14 แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาติทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 13 เม.ย. 2563 ]179
15 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 13 เม.ย. 2563 ]219
16 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ [ 13 เม.ย. 2563 ]175