องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีสถานศึกษา  ดังนี้

            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                          จำนวน  2  แห่ง  ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้

                        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง                                        จำนวนนักเรียน   97   คน

                        2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู                                    จำนวนนักเรียน   47   คน

            - โรงเรียนประถมศึกษา                                        จำนวน  7  แห่ง  ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้

                        1.  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง                                       จำนวนนักเรียน  157  คน

                        2.  โรงเรียนบ้านโสกหมู                                                    จำนวนนักเรียน  142  คน

                        3.  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ                                                จำนวนนักเรียน   63   คน

                        4.  โรงเรียนบ้านเชียงงาม                                                 จำนวนนักเรียน  103  คน

                        5.  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว                                                  จำนวนนักเรียน    41  คน

                        6.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์) จำนวนนักเรียน  122  คน

                        7.  โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)                                 จำนวนนักเรียน    47  คน

            - โรงเรียนอาชีวศึกษา                                          จำนวน  1  แห่ง

ศาสนา

            ชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ  100 %  ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

วัฒนธรรม

            ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  คือ

(1)        ประเพณีสงกรานต์ ห้วงเดือนเมษายนของทุกปี

(2)        ประเพณีงานบุญประจำปีของแต่ละชุมชน

(3)        ประเพณีลอยกระทง ห้วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

การสาธารณสุข

                 - การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง  คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาน(PCU)   ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลหนองหาน  ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        -  มีจุดบริการประชาชน  จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ถนน อุดร-สกล ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ จำนวน 2 นาย และนายทหารประจำอยู่ จำนวน 2 นาย โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหานเป็นผู้กำกับดูแลจุดบริการประชาชน ดังกล่าว