องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

กองสวัสดิการสังคม

     
   นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
  นางสาวพัสสราวดี  ผิวนวน
 
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
     
  นางสาวกชพรรณ ศรีสองเมือง
 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน