องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
  นางสาวพัสสราวดี  ผิวนวน
 
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
   
 
  นางสาวหฤทัย  ปุณประเสริฐ
 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน