องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางวนิดา  ปะพะวะ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

 
นางสาวอรยา  โคกลือชา

นายพิชัยยุทธ  จันทะศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 
 นายวีระพงษ์  สุรินทร์  นายนัฎฐพล  ศรีภิรมย์
นายยุทธนา  ห่อหุ้มดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
     
 นายจีระพล นรินทร์
 นายสงกรานต์ ศรีบุโฮม นายสมควร คำภาอ่อน 
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
     
 นางปรีดา  ผ่องผาด    
 พนักงานประจำรถขยะ