องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางสาวสิริกร แก้วเจริญ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
     
   นายพิสิษฐุ์ สร้อยวิทยา  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
     
 นางวนิดา ปะพะวะ นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล
 นายกุลชาติ คามวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางพิศมัย  ประพันธ์ นางวนิดา  ปะพะวะ
 นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยกสนกองสวัสดิการสังคม
 
 
   นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร