องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

            1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอหนองหาน 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 33 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอหนองหานถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 นาที

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 

ขนาดกลาง ยกฐานะจากสภาตำบลหนองหาน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศลงวันที่  19  มกราคม  2539  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ในวันที่  30  มีนาคม  2539

                        ตั้งอยู่ที่  หมู่  14  ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

-  โทรศัพท์  042 - 219494 

-  โทรสาร   042 - 219494

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                        ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเทจากสูงไปต่ำ  จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก   และสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกลางเป็นทางลุ่ม  ค่อนไปทางทิศเหนือ  เป็นที่ดอนสลับที่นาซึ่งมีลำห้วยดาน  และลำห้วยทรายไหลผ่าน มีการกั้นฝายเป็นระยะตามทางน้ำไหลผ่านเขตของหมู่บ้านต่างๆเมื่อมีฝนตกมาอย่างแรงและกะทันหัน  จะทำให้น้ำในลำห้วยไหลเอ่อขึ้นมา  ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

            1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                        ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู

                        1.ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งมาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง

                        2.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน เคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง

                        3.ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  ซึ่งมีลมพัดผ่านจึงทำให้อากาศร้อนจัด

1.4 ลักษณะของดิน

                        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

           (1) แหล่งน้ำธรรมชาติ

               - มีลำน้ำ, ลำห้วย  จำนวน      29           สาย

 

           (2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

               -  ฝาย                             จำนวน     5   แห่ง

               -  บ่อน้ำตื้น                       จำนวน  152   แห่ง

               -  บ่อโยก                          จำนวน     17     แห่ง (เลิกใช้แล้ว)

               -  บ่อน้ำบาดาล     จำนวน   22   แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีพื้นที่ป่าไม่มากนักลักษณะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน  ได้แก่เขตป่าสงวนหนองบุ หนองหาน แต่สภาพกลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพื้นที่ทำการเกษตรไปแล้ว และมีป่าทำเล ป่าสาธารณะ เช่น ป่าช้า ป่าตามที่นาของเกษตรกร  และบริเวณวัดป่าที่ยังเห็นเป็นสภาพป่าอยู่บ้างไม่ มากนัก  มีพื้นที่ป่าประมาณ 700 ไร่ สำหรับเอกสิทธิ์บริเวณป่าสงวนของทางราชการได้ออกหลักฐานการใช้ที่ดินเป็น ส ทก. ให้แก่เกษตรกรผู้อยู่อาศัย

2. ด้านการเมือง/การปกครอง           

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด  18  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  6  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง

เป็นเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  43,638   ไร่ 

หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลสร้อยพร้าว  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

            ทิศใต้                 ติดต่อกับ  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  ตำบลผักตบ  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน แบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ที่ 1) 

ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ที่ 2)

ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 3)

ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4)

ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)

ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                    

ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                    

ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 9)                    

ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 10)                    

ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                    

ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                    

ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านหัวเชียง (หมู่ที่ 13)                    

ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 14)                    

ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                    

ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                    

ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 17)   

ชุมชนที่  17  ชุมชนสระพังทอง(หมู่ที่ 18)   
ชุมชนที่ 
18  ชุมชนพระธาตุสร้างแข้(หมู่ที่ 19)   

2.2 การเลือกตั้ง

                        เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  17  ชุมชน ดังนี้

ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ที่ 1) 

ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ที่ 2)

ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 3)

ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4)

ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)

ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                    

ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                    

ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 9)                    

ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 10)                    

ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                    

ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                    

ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านหัวเชียง (หมู่ที่ 13)                    

ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 14)                    

ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                    

ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                    

ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 17)   

ชุมชนที่  17  ชุมชนสระพังทอง(หมู่ที่ 18)   

ชุมชนที่  18  ชุมชนพระธาตุสร้างแข้(หมู่ที่ 19)   

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองหาน ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง

เสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

*ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาฯมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง

3. ประชากร

            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

            ประชากร ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 12,026 คน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,270 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ  27 ธันวาคม 2562 จากสำนักบริหารการทะเบียน อ.หนองหาน )