องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
 
   นางพิศมัย  ประพันธ์
 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
  นายภูดิท  ขาวขันธ์  
  นักวิชาการศึกษา  
 
 
นางขนิษฐา มหาโยธี  
นางสาวจิราพร ทนสีราช
ครู คศ.2
ครู คศ.1
 
   

นางสาวสุลาวรรณ ชาบุรี 


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 
 

นางสาวชนากานต์ พิมพ์บูรณ์  นางสาวสุภาภรณ์ สิงหนนท์ นางสาวปิยะวรรณ พรมกุล
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวศันศนีย์  สะพังเงิน นางสาวมินตรา ชาวพงษ์ นางสาวสินีนาถ  วุฒา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)