องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
 
   นางพิศมัย  ประพันธ์
 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
  นางสาวจันทิวา สุทธิบริบาล  
  นักวิชาการศึกษา  
 
 
นางขนิษฐา มหาโยธี  
-ว่าง-
ครู คศ.3
ครู คศ.1
 
   

นางสาวสุลาวรรณ ชาบุรี 


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 
 


นายนครินทร์  พันธุระ -ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
   

-ว่าง-
นางสาวณัฐยา  ผิวบาง นางสาวสินีนาถ  วุฒา
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)