องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

สำนักงานปลัด

 
นางสาววิญาภรณ์  โพธิราชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
นายชัยวัฒน์ แน่ประโคน   -ว่าง- -ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล
 

จ่าอัครเดช  แสนสระดี นางสาวศิริพร  วุฒิเสน -ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ
   
นางชัญญวรรณ  ซุยโพธิ์น้อย
นางสาวจิราพร  ทิพวัจนา
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์บาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหฤทัย  ปุณประเสริฐ
นายปัญญาพล  อินทะสร้อย
นายธีระยุทธ์  แอดไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายอธิพงษ์  จันทร์ใส
นายจิรายุทธ  จันทร์เพิ่ม  นายสิทธิชัย  พาลาศรี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำ
พนักงานขับรถน้ำ
 
นายสุรสิทธิ์  จันทะศรี
นายเกรียงศักดิ์  บุญเกิด
นางสาวจุฑามาศ  แสงศิลา
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
พนักงานขับรถกระเช้า
พนักงานจ้างทั่วไป
     
นางสาวปาริกา  ดวนดี นางสาวเดือนเพ็ญ  โสระบุตร นางสาววิยะดา  บุญภา
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
   
-ว่าง-
-ว่าง-
แม่บ้าน   คนงานทั่วไป