องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางมัญชรีญา  ทองธิราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
นายชัยวัฒน์ แน่ประโคน   -ว่าง- -ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกร นักทรัพยากรบุคคล
 

จ่าอัครเดช  แสนสระดี นางสาวศิริพร  วุฒิเสน -ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ
   
นางชัญญวรรณ  ซุยโพธิ์น้อย
นางสาวจิราพร  ทิพวัจนา
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์บาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกฐิน  ภักดีศรี
นายปัญญาพล  อินทะสร้อย
นายธีระยุทธ์ แอดไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถส่วนกลาง

นายชัยวัฒน์  จำนงนิจ
นายจิรายุทธ  จันทร์เพิ่ม  นายสิทธิชัย  พาลาศรี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำ
พนักงานขับรถน้ำ
 
นายสุรสิทธิ์  จันทะศรี
นายเกรียงศักดิ์  บุญเกิด
นางสาวจุฑามาศ  แสงศิลา
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
พนักงานขับรถกระเช้า
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นายจตุรพร  เจริญกุล นายเชาวฤทธิ์  นรินทร์ นางสาววิยะดา  บุญภา
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป

   
นายยุทธศักดิ์  ท้าวเนาว์
นายพิทยา  คุณมี นายสมควร  จันทรเสนา
 พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป