องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

สภา อบต.


 นายธนกร   วิศิษฏ์การ
 ประธานสภา อบต.
   
 นางสาวนิลมล   ฤทธิ์ละคร นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
     
 นายคำภี   ขวัญทอง  นายสำเริง   จันทรเสนา  นางสมถวิล   อารีรักษ์  นางสมจิต   จันทร์ธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
     
 นายปฤษฎา   ดวงใจ  นายสวัสดิ์   บัตรวิเศษ  นายเฉลียว   บุตรโยธี  นายวีระ   มหาโยธี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 

 

 นางแดง   ใจเข้มแข็ง

นายเลิศชาย   ศรีบุโฮม

นายปิติ    ฤทธิ์ละคร

จ.ส.อ.นาวา   ซองทุมมินทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
   
นายเคน   แดงวิบูลย์    นายขัน   อันทะสี  นายรำพรรณ   บุญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
 นายหนูพินธุ์  วงศ์หนองแวง   นายอุทัย    มนต์อินทร์ นางกองแก้ว   สอนสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
       
นางลัดดา  เบญจจินดา นายสายทอง   เข็มทองดี นางกุมารี   อำนาจเจริญ นายนิพนธ์   พึ่งคำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
       
นางฉวีวรรณ   บุญสิทธิ์ นายพร    โคตรวงษ์   นางสินีวรรณ   ศรีชมภู นางกอบจิตต์   สิงห์หล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
       
นางยุวดี   ทิศาใต้ นางสาวบุญญรัตน์   โสทัต  นายแทน  ฤทธิ์ละคร  นายสมพงษ์   ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
   
นายพงษ์ศักดิ์   ศรีบุโฮม นายธีรพงษ์   สุนากรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17