องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลหนองหาน จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มีนาคม 2539 ด้วยพื้นที่ 68.89 กิโลเมตร (43638/5) โดยใช้ทำการสภาตำบลเป็นสถานที่ทำงานซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางบัวเงิน รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด