องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกค้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน


             ในวันที่  27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่น  อำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกค้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อไปในอนาคต

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19