องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


การให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่


          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญ ประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะก็จะมีการรับแจ้งจากประชาชน เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหา ซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงและบำรุงรักษา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะให้สามารถใช้งานได้   อยู่เสมอ

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19