องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564


      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564  ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกและวัฒนธรรมให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถ ใช้ถนนเส้นทางหลักและเส้นทางรองในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งให้เคารพกฎจราจร ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างมาตรฐานการจราจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19