องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสังคมหรือทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับผู้อื่นในชุมชน  เช่น การรวมกลุ่มออกทำกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครชุมชน เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น

2020-08-26
2020-08-25
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-01
2020-04-01
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-07
2020-02-04