องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสังคมหรือทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับผู้อื่นในชุมชน  เช่น การรวมกลุ่มออกทำกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครชุมชน เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น

2021-04-21
2021-04-19
2021-04-19
2021-04-05
2021-03-15
2021-03-11
2021-02-03
2021-01-27
2021-01-20
2021-01-19