องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 


มาตรการในการป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ? 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้มีมาตรการในการป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้  รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น