องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 


การให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชน  


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชน เป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะก็จะมีการรับแจ้งจากประชาชน เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหา ซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงและบำรุงรักษา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ