องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว ประจำปี พ.ศ. 2563 


เพื่อจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรที่ยากไร้ ด้อยโอกาส และราษฎรทั่วไปที่คลาดแคลนเครื่องกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาว โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0402.4/57030 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
2020-08-26
2020-08-25
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-01
2020-04-01
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-07
2020-02-04