องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแจ้งกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดกิจกรรมการแจ้งกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรตามประกาศเจตนารมณ์และเจตจำนง ในการบริหารงานของข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ข้าราชการท้องถิ่นมีความประพฤติ สำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการไว้ เป็นประมวลความประพฤติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะส่งผลให้ผู้ประพฤติ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป
2020-08-26
2020-08-25
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-01
2020-04-01
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-07
2020-02-04