องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
 


มาตรการในการป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  ได้มีมาตรการในการป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย        เพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึง การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2020-08-26
2020-08-25
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-01
2020-04-01
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-07
2020-02-04