องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
 


การประชุมขับเคลื่อนภารกิจของ อปท. และอบรมแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม


     วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566  นางบัวเงิน รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดประชุมชี้แจงมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของ อบต.หนองหาน พร้อมทั้งบรรยายแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม การปฏิบัติราชการ Do's & Dont's  ให้กับบุคลากรของ อบต.หนองหาน โดยให้ทุกคนมุ่งมั่นใช้ความรู้ ความสามารถ มาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาระกิจตามนโยบายของรัฐบาลและภาระกิจของ อบต.หนองหาน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
      สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อให้บุคลากรของ อบต.หนองหาน ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นบุคลากรที่ดี เกิดจิตสำนึกในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชน และการให้บริการประชาชน
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติราชการ
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
6. เพื่อมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจการเป็นจิตอาสา
7. เพื่อนำหลักธรรมตามศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดต่อไป
8. เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

2023-01-22
2023-01-16
2022-11-03
2022-10-11
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-05
2022-08-05
2022-05-27
2022-04-27