องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

หัวหน้าส่วนราชการ
 
     
   นางสาวสิริกร แก้วเจริญ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
     
   นายพิสิษฐุ์ สร้อยวิทยา  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
     
 นางวนิดา ปะพะวะ นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล
 นายกุลชาติ คามวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 นางสาวสิริกร แก้วเจริญ  นางจิตติญา ไทยลำภู  นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานรักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยกสนกองสวัสดิการสังคม
   

 
   นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
 
  รักษาราชการผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการเกษตร