องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
     
   นางวนิดา ปะพะวะ  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 
 
   
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร  บุคลากร
 
 
 
จ่าเอกอัครเดช แสนสระดี  
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
นางชัญญาวรรณ ชุยโพธิ์น้อย   นางสาวจิราพร ทิพวัจนา   นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์บาย
 ผช.จนท.นโยบายและแผน
 ผ.ช.บุคลากร
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจิรพงษ์ คำลาภ นางสาวพัชราพร หลักทอง  นายจำรัส ประสารสัตย์
ผ.ช.จนท.ป้องกัน
ผ.ช.จนท.บันทึกข้อมูล
นักการภารโรง
     
 นายปัญาพล อินทะสร้อย นายจตุพร พิมพิ์โพธิ์   นายจิรายุทธ สินทรโก
  พนง.ขับรถยนต์   พนง.ขับรถยนต์  พนง.ขับรถยนต์
 
   
 นายณรงชัย คำดีบุญ นางสาวสุดาพร พรมกุล
 พนง.ขับรถยนต์  พนง.ทั่วไป พนักงานทั่วไป
     
 นางรัตนา จันทร์วรากร  นางปรีดา ผ่องผาด
 แม่บ้าน แม่บ้าน 
คนงานทั่วไป