วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างถางป่าขุดตอลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.4 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง