วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างดำเนินการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 8025 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยยาง ม.5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปรับแรงดึง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างอาหารประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง