วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างเพื่อดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดตั้งศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง