วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้ว ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อขยะมูลฝอยแบบยางรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างดำเนินการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการสวยสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง