วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรับแรงดึง หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างดำเนินการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 8025 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกโครงการขุดลอกลำห้วยยาง ม.5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป รับแรงดึง หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง