วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างโครงการขุด กลบ เกลี่ยขยะมูลฝอย สถานที่ดำเนินการ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง