วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างโครงการขุด กลบ เกลี่ยขยะมูลฝอย สถานที่ดำเนินการ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง