วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการเกรดปรับพื้นฐานทางเดินถนนลูกรังภายใน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางถนนรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันออก ตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14 สายทางถนนรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก ตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง