วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารจัดเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง