วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสเกรด A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างตามโครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง