วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลงรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลงรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในส่วนที่ขาดและชำรุด บ้านหนองหาน ม. 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลูกรัง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง