วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสเกรด A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างตามโครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 14 ต.หนองหาาน อ.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ ม.9 บ่อขยะ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง