วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลงรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลงรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในส่วนที่ขาดและชำรุด บ้านหนองหาน ม. 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลูกรัง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง