วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างจ้างลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงงาม ม. 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง