วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาอาหารตามโครงการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบล(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ ( DLTV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงาน ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ระดับ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง