วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม 17 (สายทางที่ 2 ) บ้านยาง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (สายทางที่ 1) บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 13 บ้านหัวเชียง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านม่วง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพาหนะในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานประจำปีงบประมาณ 2562 (งานคัดแยกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อจัดหาของที่ระลึก วัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานประจำปีงบประมาณ 2562 (งานคัดแยกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายทางที่ 1) บ้านหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง