วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างขุด กลบ เกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังต้มน้ำสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างวางรางระบายน้ำ คสล. รับแรงดึงสำเร็จรูปพร้อมฝาเปิดสำเร็จรูปและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างวางรางระบายน้ำ คสล. รับแรงดึงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดสำเร็จรูปและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รับแรงดึงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดสำเร็จรูป หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงามตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง