วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภา อบต.หนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่องค้างพิจารณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างลงลูกรังปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง