วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างขุด กลบ เกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังต้มน้ำสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างวางรางระบายน้ำ คสล. รับแรงดึงสำเร็จรูปพร้อมฝาเปิดสำเร็จรูปและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง