วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ 4 ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หทายเลขทะเบียน ผฉ-8598 อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-6557 อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.หนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง